zanger, verhalenverteller, schrijver

zanger van eigen liedjes & wat ik mooi vind, verteller van meenemende ‘reis’-verhalen, schrijver van liedteksten & gedichten, biografische verhalen, reisverhalen, romans

 

sjonger, ferhalenferteller, skriuwer

sjonger fan eigen lietsjes & wat ik moai fyn, ferteller fan meinimmende ‘reis’-ferhalen, skriuwer fan lietteksten & gedichten, biografyske ferhalen, reisferhalen, romans
Actuele agenda:

optredens:

fan 6 maart o/m 19 april 2020: 9 foarstellings fan ‘Thús- of hoe moatte wy libje..’ (foar ynformaasje & data, klik hjir)

publikaasjes:

de nije Po@dium ferskynt 29 maart o.s.