nei Berlyn

afbeelding-achterkant-frysk

in bondel reisferhalen mei in CD

Om bondel en CD hinne haw ik in foarstelling makke, dy is foar in sacht pryske oan te freegjen.

Oanfollings by de CD:

De CD is trijetalich: hjirûnder binne ferzys yn oare talen te beharkjen. Dêrneist steane op You-Tube oarspronklike útfierings mei nijsgjirrige histoaryske bylden. Mei in klik op de link binne se op te roppen.

Tusken dream & die (Tusken dream & die)

Soan fan de Muzen   (Soan fan de Muzen)

Het lied van onderweg   (Het lied van onderweg)

Die kleine Stadt     (Die kleine Stadt)

Het eeuwige lied   (Het eeuwige lied)

Oer Joseph Schmidt:

(documentaire)   en  fragmint mei in liet út de film.

Oare âlde filmbeelden:

Commedian Harmonists (Veronika) en Das gibt’s nur einmal (uit Der Kongress tanzt…)

Oanfollings op de ferhalen:

Oer guon ûnderwerpen haw ik wiidweidiger skreaun yn Po@dium-ôfleveringen. Ek dy binne mei in klik op ûndersteande links wer op te roppen.

Alte Lieder kehren wieder

Schwere Wörter, leichte Bücher