argyf

it skouke fan pake Is in reisferhaal/ferslach fan in lytse maaietoer dy’t ik fan 11 o/m 21 maaie 2011 dien ha om 2 boeken hinne: a) In lytse histoarje fan langst, in autobiografyske roman dy’t in healjier earder útkommen wie, en b) in biografy fan de Makkumer dichter en foardrager Wibren Altena, dêr’t ik doe krekt mei útein set wie (en dy’t yn 2012 útkommen is: Wibren Altena, in swalker yn ‘e geast). De titel fan dizze lytse toer gie werom op in lietsje dat ik ris makke hie foar myn teaterfoarstelling: De skipper en dat no model stie foar de fraach, dy’t by (auto-) biografysk skriuwen tige relevant is: wat is wier en wat is ferbylding? Hjirûnder is it ferslach te lêzen yn PDF:

(Reisferhaal, maaie 2011)