Po@dium

Po@dium is in Persoanlik Digitaal Moanneblêd. Ik kaam foar it earst út yn oktober 2014. Oant foar koart wie it blêd foar it grutste part yn it Frysk, mei hjir en dêr in Nederlânstalich artikel. Mei útsûndering fan april 2015, dat frijwol alhiel Nederlânstalich wie. Fan septimber 2016 ôf komt it blêd – sa lang as it duorret – út yn beide talen.

Po@dium is een Persoonlijk Digitaal Maandblad. Het verscheen voor het eerst in oktober 2014. Tot voor kort verscheen het blad voor het grootste deel in het Fries, met hier en daar een artikel in het nederlands. Met uitzondering van april 2015, dat vrijwel geheel Nederlandstalig was. Vanaf september 2016 verschijnt het blad – zolang het duurt – in beide talen.

De nummers van dit jaar staan hier:

Po@dium 2017 – jannewaris / Po@duim 2017 – januari

Po@dium 2017 – febrewaris / Po@dium 2017 – februari

Po@dium 2017 – maart (F) / Po@dium 2017 – maart (N)

Po@dium 2017 – april (F) / Po@dium 2017 – april (N)

Po@dium 2017 – maaie (F) / Po@dium 2017 – mei (N)

Po@dium 2017 – juny (F)

Po@dium 2017 – Hjerstnûmer

Op de sub-pagina’s zijn alle eerdere nummers terug te lezen. 2014, 2015, 2016