Po@dium

Po@dium is in Persoanlik Digitaal Moanneblêd. It kaam foar it earst út yn oktober 2014. Earst wie it blêd foar it grutste part yn it Frysk, mei hjir en dêr in Nederlânstalich artikel. Mei útsûndering fan april 2015, dat frijwol alhiel Nederlânstalich wie. Fan septimber 2016 ôf komt it blêd – sa lang as it duorret – út yn beide talen.

Po@dium is een Persoonlijk Digitaal Maandblad. Het verscheen voor het eerst in oktober 2014. Eerst was het blad voor het grootste deel in het Fries, met hier en daar een artikel in het nederlands. Met uitzondering van april 2015, dat vrijwel geheel Nederlandstalig was. Vanaf september 2016 verschijnt het blad – zolang het duurt – in beide talen.

De nummers van dit jaar staan hier:

Po@dium 2018 – 1 Winternummer (Fries & Nederlands)

Po@dium 2018-2 ‘Thúsreise’ 1 Frysk // Po@dium 2018-2 ‘Thúsreise’ 1 Nederlands

Po@dium 2018-2 ‘Thúsreise’ 2 Frysk // Po@dium 2018-2 ‘Thúsreise’ 2 Nederlands