skriuwer

Yn de jierren ’70 haw ik myn earste skriuwûnderfining opdien en fuortendaliks alle kanten út: it oersetten & werdichtsjen út it Dúts fan koarwurken en it skriuwen fan musicals foar middelbere skoalle-bern –sawol yn it Frysk as it Nederlâns. Doe lietsjes om sels te sjongen, sawol oerset as oarspronklik, poëzij –in bondeltsje yn eigen behear- en ferhalen. Yn it Frysk, om priis & preemje: de Rely-Jorritsma. Yn de jierren tachtich krige ik dy nochris in kearmannich en by eintsjebeslút waard yn 1990 in ferhalenbondel útjûn: De rop fan it wetter.

Doe kaam myn ‘teaterperioade’: ik skreau muzykteaterfoarstellings om sels te spyljen. Mei in literêre ynslach & moaie titels: De sjonger, De skipper, De wite walfisk, Op syk nei Eeltsje, Weemoed & Iroany en –as lêste- De loftfytser. Om ‘e iuwwikseling hinne haw ik in searje bondeltsjes yn eigen behear útjûn mei ferhalen, poëzij en lietteksten.

Sûnt 2007 haw ik de guit: Doe ferskynde de 2-talige fers- & lietebondel mei ynsletten CD: Hûs oan see/Huis aan zee. (net mear te krijen)

Yn 2008 in bondel biografyske (reis-)ferhalen om de 19e ieuwske dichter & skriuwer Eeltsje Halbertsma hinne: Eeltsje & ik.  (By my noch te bestellen)

Yn 2010 de diels auto-biografyske roman: Lytse histoarje fan langst. (By my noch te bestellen)

Yn septimber 2012 kaam myn biografysk boek út oer de Makkumer dichter & foardrager Wibren Altena: In swalker yn ‘e geast. (By my noch te bestellen)

Foar de beide lêste boeken ( útjouwer: de Afûk) krige ik in werkbeurs fan it Fonds voor de letteren.

Jongste oanwinst: Bondel mei reisferhalen om it tema Berlyn hinne (fryske ferzy: nei Berlyn, nederlânse ferzy: naar Berlijn) útkommen heal novimber 2016. Mei CD. En noch te bestellen.

Sûnt 2016 wurkje ik oan in nije roman: Sanfirdo. Sa ‘t it no liket sil dy nei de simmer fan 2019 ferskine.