skriuwer

Yn de jierren ’70 haw ik myn earste skriuwûnderfining opdien en fuortendaliks alle kanten út: it oersetten & werdichtsjen út it Dúts fan koarwurken en it skriuwen fan musicals foar middelbere skoalle-bern –sawol yn it Frysk as it Nederlâns. Doe lietsjes om sels te sjongen, sawol oerset as oarspronklik, poëzij –in bondeltsje yn eigen behear- en ferhalen. Yn it Frysk, om priis & preemje: de Rely-Jorritsma. Yn de jierren tachtich krige ik dy nochris in kearmannich en by eintsjebeslút waard yn 1990 in ferhalenbondel útjûn: De rop fan it wetter.

Doe kaam myn ‘teaterperioade’: ik skreau muzykteaterfoarstellings om sels te spyljen. Mei in literêre ynslach & moaie titels: De sjonger, De skipper, De wite walfisk, Op syk nei Eeltsje, Weemoed & Iroany en –as lêste- De loftfytser. Om ‘e iuwwikseling hinne haw ik in searje bondeltsjes yn eigen behear útjûn mei ferhalen, poëzij en lietteksten. Sûnt ferskynden fan my:

2007 : Hûs oan see/Huis aan zee – in 2-talige fers- & lietebondel mei ynsletten CD:

2008 : Eeltsje & ik – in bondel reisferhalen oer de 19e ieuwske dichter & skriuwer Eeltsje Halbertsma:

2010 : Lytse histoarje fan langst – in diels auto-biografyske roman:

2011 : Tusken dream & die – in cd mei ferhalen.

2012 : In swalker yn ‘e geast – in biografy oer de Makkumer dichter & foardrager Wibren Altena:

Foar de beide lêste boeken ( útjouwer: de Afûk) krige ik in werkbeurs fan it Fonds voor de letteren.

2016 : nei Berlyn / naar Berlijn: reisferhalen yn 2 aparte ferzys, om it tema Berlyn hinne (mei cd)

Fan alle boppensteande útjeftes haw ik noch wol wat lizzen – foar in sacht pryske te bestellen.

2018 : Sanfirdo : in nije roman, útjûn by de Afûk. Sjoch ek de foarstelling: Thús